PC Navigator 20.3.5

PC Navigator 20.3.5

MapFactor – 11,9MB – Shareware
image/svg+xml EXCELLENT User Rating
Một OpenStreetMaps dựa miễn phí turn-by-rẽ GPS Navigation bởi mapFactor cho Windows, Windows Mobile thiết bị và các thiết bị Android.

Tổng quan

PC Navigator là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi MapFactor.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của PC Navigator là 20.3.5, phát hành vào ngày 25/05/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

PC Navigator đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 11,9MB.

Người sử dụng của PC Navigator đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho PC Navigator!

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có PC Navigator cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
MapFactor
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản